Miljö

När det gäller hållbarhet går Hamelin i täten för branschen. Som en av världens största tillverkare av papper och kontorsartiklar känner vi oss förpliktigade att stödja en hållbar användning av jordens resurser. Därför är till exempel alla våra pappersprodukter tillverkade av trä från hållbara skogar. Detta är viktigt inte bara för skogens överlevnad, utan också för alla de människor som lever av skogarna.

Certifieringar

EU-blomman, Blue Angel, Svanmärket och NF Environment är alla bland de mest kända europeiska Eco-certifieringarna. Vi har förpliktigat oss att utbilda och informera våra användare om vilka miljöavtryck som våra pappersprodukter lämnar, i syfte att skapa en mer hållbar förbrukning.

Hamelin garanterar att:

 • Alla våra produktspecifikationer löpande omvärderas för att säkerställa uppfyllandet av de strängaste miljökraven – inklusive de mest miljövänliga specifikationerna för råvaror vid tillverkningsprocesserna .
 • Endast använda leverantörer som kan garantera spårbara leveranser och som har en policy för hållbar förvaltning av skogens resurser.
 • Inget papper används som är tillverkat av tropiskt trä.
 • Inget papper används som tillverkas av primära skogar, eller av trä från känsliga områden med hotade djurarter.
 • De råvaror och hjälpämnen som innebär minsta möjliga inverkan på miljön ska användas i produktionen och produktionsprocesserna.

Ackrediteringar

EU-blomman
EU-blomman är den officiella europeiska miljömärkningen. Blomman etablerades 1992 av EU-kommissionen. Den utgör producentens bevis för att hänsyn har tagits till användarens hälsa och miljön från början till slutet av tillverkningsprocessen.

Blomman sorterar under Ecolabel-certifieringen, som tar hänsyn till hela produktens livscykel. Detta innebär att allt från utvinning av råmaterial till produktion, användning och avfallshantering av produkten ingår.

Märket visar att det har satts upp gränser för oönskade och ohälsosamma ämnen i produkten, och att den är bland de minst miljöbelastande i sin kategori.

De hårda kraven på kvalitet och användningsegenskaper säkerställer att blomstermärkta produkter håller högsta kvalitet när det gäller hållbarhet och hälsa.

Läs om EU-blomman

Svanemærket
Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket. Svanen instiftades av Nordiska ministerrådet 1989, och Danmark anslöt sig 1997. Svanmärket är ett bevis på att varorna är bland de minst miljöbelastande i den aktuella varugruppen.

Märket anger gränser för utsläpp av giftiga ämnen och innehållet av oönskade ämnen i varan. Tillsammans med EU-blomman är Svanen Danmarks officiella miljömärkning. Målet med miljömärkningen är att minska den samlade miljöbelastningen vid förbrukningen.

Kriterierna för att uppnå certifieringen är bland annat:

 • Ingen användning av ämnen som bryter ned ozonlagret
 • Minskad användning av farliga kemikalier
 • Energibesparing
 • Återanvändning och minimering av avfall
Läs om Svanmärket

Blue Angel
Blue Angel är den tyska statens miljömärkning. Märket introducerades 1977 och är världens äldsta miljömärkning.

Produkter med Blue Angel-märkningen är bättre för miljön och hälsan än andra produkter i samma kategori som inte har den här märkningen.

Kriterierna för att uppnå märkningen har fastställts med utgångspunkt i en livcykelvärdering. Märket kan därför jämföras med Svanmärket och Blomman.

Märket kan dock endast finnas på förbrukningsartiklar, förbrukningstjänster och papper.

Läs om Blue Angel

NF Environment
NF Environment är ett franskt certifieringsmärke. Miljöcertifieringen är godkänd av AFNOR och det franska miljöministeriet och är det enda erkända franska miljömärket. Kriterierna för att uppnå märkningen har fastställts med utgångspunkt i en livcykelvärdering som tar hänsyn till:

 • Använda råvaror
 • Produktion
 • Distribution och emballage
 • Användning
 • Bortskaffning

Dessa kriterier är resultatet av förhandlingar mellan representanter för producenter, användare, miljöskyddsorganisationer och offentliga myndigheter.

Märket garanterar att kunden får en miljövänlig produkt som inte bara tar hänsyn till miljön, utan också håller lika hög kvalitet som andra produkter i varugruppen.

Läs om NF Environment